Algemene voorwaarden

 1. Dit zijn de algemene voorwaarden van Relatiewerk Zeewolde. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die aan Relatiewerk Zeewolde wordt gegeven. Daaronder ook begrepen iedere vervolgopdracht, nieuwe opdracht of gewijzigde c.q. aanvullende opdracht en op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitgesloten.
 2. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere (rechts-) persoon die bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 3. Bij de uitvoering van de opdracht zal zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht worden genomen. Relatiewerk Zeewolde is, in afwijking van artikel 7:404 BW, te allen tijde gerechtigd om andere personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten. Tenzij anders wordt afgesproken blijft Relatiewerk Zeewolde in die situatie de opdrachtnemer. Relatiewerk Zeewolde is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of onrechtmatige daad van door haar ingeschakelde derden. Mocht om wat voor reden er toch enige aansprakelijkheid zijn, dan reikt deze niet verder dan tot hetgeen de betrokken derde ter zake aan Relatiewerk Zeewolde is verschuldigd en heeft uitbetaald. Dit na aftrek van kosten.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het afgesproken tarief c.q. het op het moment van uitvoering geldende gebruikelijke tarief (mede gebaseerd op kennis en ervaring) van Relatiewerk Zeewolde. Nb. Het tarief jaarlijks kan worden verhoogd. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten en gemaakte reiskosten/reistijd worden aan de opdrachtgever doorbelast.
 5. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak worden geannuleerd. Afspraken die zijn gepland op maandag dienen uiterlijk de vrijdag ervoor vóór 15.00 uur te worden geannuleerd. Bij niet-annulering of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is Relatiewerk Zeewolde gerechtigd de gemiste contacturen in rekening te brengen. Indien er kantoorruimte wordt gehuurd ten behoeve van de afspraak met de cliënt(en) anders dan de eigen locatie van Relatiewerk Zeewolde, dan wordt bij annulering van de afspraak korter dan 48 uur voorafgaand aan de afspraak de huurprijs volledig doorbelast aan opdrachtgever(s).
 6. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij te late betaling is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en over het onbetaalde bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd.
 7. Relatiewerk Zeewolde is gerechtigd om aan de opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen, welk voorschot aan het eind van de zaak wordt verrekend. Het voorschotbedrag is geen indicatie van de totale kosten. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als het voorschot of enige andere opeisbare declaratie niet wordt betaald, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Relatiewerk Zeewolde voor schade die daardoor mocht ontstaan.
 8. Inschakeling van Relatiewerk Zeewolde houdt ook in dat de opdrachtgever zich bewust is van het feit dat opdrachtgever daarmee ook afstand doet van een eventueel recht op van overheidswege gesubsidieerde rechtsbijstand, of eventuele rechtsbijstandsverzekeringen, of rechtsbijstand via een vakbond. De opdrachtgever kiest er dan bewust voor om de kosten zelf te dragen.
 9. De opdrachtgever vrijwaart Relatiewerk Zeewolde tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, mits ook de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat terzake door de verzekeraar wordt uitbetaald. Mocht de derde toch Relatiewerk Zeewolde voor eventuele meerdere schade aanspreken, dan vrijwaart opdrachtgever Relatiewerk Zeewolde daarvoor.
 10. Een vordering tot schadevergoeding op Relatiewerk Zeewolde vervalt, zodra deze niet binnen één jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Voorzover een vervaltermijn niet mogelijk is, geldt een verkorte verjaringstermijn van één jaar.
 11. Zowel de opdrachtgever als Relatiewerk Zeewolde is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat er schadeplichtigheid ontstaat. Relatiewerk Zeewolde heeft in dat geval recht op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
 12. Op de rechtsverhouding tussen Relatiewerk Zeewolde en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Relatiewerk Zeewolde
Beemdgras 9
3893 HN Zeewolde
KVK nummer 84477857
BTW nummer NL003969802B59